Βρίσκεστε στη σελίδα Μονάδα για Παιδιά με Οπτική και Άλλες Αναπηρίες Γρήγορη μετάβαση σε κυρίως περιεχόμενο σελίδας Γρήγορη μετάβαση σε λίστα ανακοινώσεων

Μονάδα για Παιδιά με Οπτική και Άλλες Αναπηρίες

Γενικά

Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε άτομα που παρουσιάζουν δυο ή περισσότερες αναπηρίες, μια από τις οποίες είναι η οπτική και που ο συνδυασμός των αναπηριών έχει συγκεκριμένη επίδραση στη μάθηση του ατόμου σε τέτοιο βαθμό που χρειάζεται εκπαιδευτικές τροποποιήσεις.

Οι κατηγορίες των αναπηριών που συναντάμε στον πληθυσμό των παιδιών με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες αφορούν:

 • Διαφορετικοί βαθμοί δυσκολιών μάθησης
 • Νοητική Στέρηση
 • Εγκεφαλική Παράλυση
 • Αυτισμός
 • Κώφωση / βαρηκοΐα
 • Κινητικές αναπηρίες
 • Συναισθηματικές δυσκολίες
 • Νευρολογικές διαταραχές
 • Γλωσσικές διαταραχές
 • Επιληψία

Ο συνδυασμός των αναπηριών στο κάθε παιδί διαφέρει καθιστώντας την ομάδα αυτή εντελώς ανομοιογενή με ιδιόμορφες μαθησιακές ανάγκες. Η κάθε αναπηρία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα αφού ο συνδυασμός όλων των αναπηριών σε ένα παιδί επιδρούν στην ανάπτυξη του.
Σήμερα, το ποσοστό των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες ξεπερνά το 60% στο σύνολο του γενικού πληθυσμού των παιδιών με αναπηρία όρασης.
Όσον αφορά στην αναπηρία όρασης που συναντάμε σε αυτούς τους μαθητές, στις πλείστες των περιπτώσεων το πρόβλημα όρασης τους δεν σχετίζεται με τη λειτουργία του  ματιού, αλλά με διαταραχές του εγκεφάλου που επηρεάζουν την αποκωδικοποίηση οπτικών ερεθισμάτων. Η πάθηση αυτή είναι γνωστή ως Cortical Visual Impairment - CVI.

Η Σχολή Τυφλών σε μία προσπάθεια να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες, προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Πρωινή Φοίτηση στη Σχολή Τυφλών

Στο πρόγραμμα φοιτούν παιδιά ηλικίας 3 – 21 ετών είτε σε καθημερινή ή μερική βάση, μετά από σχετικές αποφάσεις των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Μέσα από ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες, ο κάθε μαθητής ακολουθεί τους στόχους που έχουν καθοριστεί στο δικό του Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 • Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες με δάσκαλο ειδικής εκπαίδευσης,
 • Εργοθεραπεία
 • Φυσιοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία
 • Μουσικοθεραπεία
 • Ειδική Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή
 • Κολύμπι
 • Θεατρικό Εργαστήρι

Πρόγραμμα Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης

Πιστεύοντας ακράδαντα στο σημαντικό ρόλο της οικογένειας στη ζωή ενός παιδιού με αναπηρία όρασης, έχουμε υιοθετήσει ένα μοντέλο με κύριο άξονα την οικογένεια και το παιδί. Την ομάδα του προγράμματος αποτελούν δάσκαλοι για άτομα με οπτική αναπηρία, η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός της Σχολής, λειτουργοί προσανατολισμού και κινητικότητας και θεραπευτές διαφόρων ειδικοτήτων. Η ομάδα δουλεύει σε μία διαθεματική προσέγγιση για να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στο παιδί και την οικογένεια του από την πρώτη στιγμή που θα περιέλθει στην αντίληψη μας ένα περιστατικό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως εκπαίδευση και στήριξη προς τους γονείς και φροντιστές με σκοπό να αναγνωρίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών τους και να σχεδιάσουν και να παρέχουν σε αυτά πρώιμες και κατάλληλες εμπειρίες μάθησης προάγοντας έτσι την ανάπτυξη τους ενώ παράλληλα τους κατευθύνουμε προς τις κατάλληλες και απαραίτητες υπηρεσίες και κέντρα στήριξης. Παρέχουμε επίσης εκπαίδευση προς τους επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες σε διάφορα σχολεία ή κέντρα παροχής υπηρεσιών για να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τις εκπαιδευτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την παρουσία της αναπηρίας όρασης. Επιπρόσθετα πραγματοποιούμε κατ’οίκον επισκέψεις όπου έχουμε την ευκαιρία να καταγράψουμε τις αντιδράσεις του παιδιού στο δικό του οικείο περιβάλλον. Επιπλέον, με κάποια παιδιά, όπου είναι εφικτό, δουλεύουμε σε τακτική βάση ένας προς ένας, κατά τη διάρκεια επισκέψεων τους στη Σχολή Τυφλών. Πέρα της μάθησης, του αλφαβητισμού και τις διδασκαλίας εννοιών, προσφέρουμε στα παιδιά εμπειρίες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αποσκοπούν στη σφαιρική ανάπτυξη τους. Τέλος, προσφέρουμε ομάδες στήριξης μέσα από τις οποίες τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες ενώ γονείς και φροντιστές επωφελούνται αποτελεσματικά αφού μέσα από αυτές τις τυπικές και άτυπες συναντήσεις των ομάδων θέτονται οι βάσεις για ένα περιβάλλον όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να μοιραστούν ιδέες, εμπειρίες και παρόμοιες ανησυχίες για την ανάπτυξη των παιδιών τους.

Συμβουλευτική στήριξη σε παιδιά που φοιτούν σε άλλα εκπαιδευτικά κέντρα ή μένουν στο σπίτι:

Το πρόγραμμα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και στόχος είναι η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και θεραπευτές που εργάζονται με τους μαθητές με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει:

 • Αξιολόγηση λειτουργικής όρασης και εισηγήσεις για χρήση και βελτίωση της υπολειπόμενης όρασης του μαθητή,
 • Ενημέρωση για το πρόβλημα όρασης του παιδιού και τις πιθανές επιπτώσεις του σε συνδυασμό με τις άλλες αναπηρίες,
 • Εισηγήσεις για τον προγραμματισμό, την προσαρμογή δραστηριοτήτων και υλικού, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και τρόπους εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας βασισμένους σε μη οπτικά μέσα.
Τέλος σελίδας, πατήστε εδώ για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Ακολουθεί μπάρα ρυθμίσεων για προσβασιμότητα όπως αντίθεση χρωμάτων προσβάσιμη με το πλήκτρο ταπ